Use an ROI Analysis to Make the Case for Sage X3


#zikzag_button_61ed997b72391 { color: rgba(255,255,255,1); }#zikzag_button_61ed997b72391:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#zikzag_button_61ed997b72391 { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(87,143,68,1); }#zikzag_button_61ed997b72391:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }#zikzag_button_61ed997b723ec { color: rgba(255,255,255,1); }#zikzag_button_61ed997b723ec:hover { color: rgba(49,49,49, 1); }#zikzag_button_61ed997b723ec { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(2,122,192,1); }#zikzag_button_61ed997b723ec:hover { border-color: rgba(49,49,49, 1); background-color: rgba(255,255,255,1); }